Algemene Voorwaarden
Notariskantoor Bijdorp Barendrecht B.V.

Artikel 1.

In deze algemene voorwaarden (“deze voorwaarden”) wordt verstaan onder:

NBB:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notariskantoor Bijdorp Barendrecht B.V.;

De cliënt:
de opdrachtgever van NBB;

Consument:
natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Personen:
natuurlijk personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid

De aan NBB verbonden personen:
(i) de huidige en voormalige directe en indirecte bestuurders en aandeelhouders van NBB en (ii) alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor NBB of de genoemde bestuurders en aandeelhouders werkzaam zijn of waren;

KNB:
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Artikel 2.

NBB stelt zich ten doel het ambt van notaris en de notariële advies)praktijk uit te oefenen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan NBB verstrekte opdrachten. Ook aanvullende opdrachten
  en vervolgopdrachten van de cliënt zijn dus onderworpen aan deze voorwaarden.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst tussen NBB en de cliënt.
 3. De toepasselijkheid van eventueel door de cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van
  de hand gewezen.

Artikel 4.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door NBB. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of
de stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van
artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW,
dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is
gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 5.

NBB adviseert nimmer over fiscale of andere niet zuiver-juridische zaken of onderdelen daarvan. NBB aanvaardt
ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid. In voorkomend geval dient de cliënt voor deze zaken of onderdelen
daarvan een andere adviseur te raadplegen.

Artikel 6.

 1. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de
  verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht met NBB na te komen.
 2. Opdrachten worden door NBB uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud
  van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan opdrachten al dan niet
  uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van NBB is de cliënt gehouden NBB te vrijwaren
  voor alle aanspraken van derden en aan NBB te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke
  aanspraken.
 4. De cliënt staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door of namens hem aan NBB verstrekte
  informatie alsmede voor zijn bevoegdheid om daarover te beschikken.

Artikel 7.

 1. NBB is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht. NBB zal hierbij de nodige
  zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. NBB is
  gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door
  haar ingeschakelde derden namens de cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden
  is NBB niet aansprakelijk.
 2. Behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door haar opzet of bewuste roekeloosheid is NBB noch
  aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door NBB bij de uitvoering
  van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen
  uitgezonderd, noch aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van e-mail of andere elektronische
  communicatie, elektronische opslag, internet of overige systemen waaronder (maar niet beperkt tot) schade
  ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies,
  vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie, overbrenging van virussen
  en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische
  communicatie benodigde middelen.

Artikel 8.

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt een honorarium verschuldigd, te vermeerderen met enerzijds
  verschotten, dat wil zeggen al dan niet met omzetbelasting belaste kosten die in het kader van de uitvoering
  van de opdracht door NBB ten behoeve van de cliënt worden gemaakt, en anderzijds omzetbelasting, alles
  tezamen hierna ook te noemen: “de declaratie” of “het factuurbedrag”.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld
  op basis van enerzijds het overeengekomen uurloon respectievelijk het gebruikelijke uurloon van NBB en
  anderzijds de totaal door NBB aan de opdracht bestede tijd.
 3. Het door NBB gehanteerde uurloon wordt in beginsel per 1 januari van ieder jaar gewijzigd. Ook overigens is NBB
  gerechtigd haar uurloon te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10 % of indien een
  verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, heeft
  de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de
  factuurdatum van de eerste declaratie die aan de cliënt is toegestuurd na de verhoging van het uurloon.
 4. Het aan NBB toekomende honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 5. Tot de verschotten behoren onder meer griffierechten, kadasterkosten, vertaalkosten en bijdragen aan het
  kwaliteitsfonds notariaat. De hoogte van verschotten is aan wijziging onderhevig. Ingeval NBB, al dan
  niet in het kader van een offerte, opgave doet van de hoogte van verschotten, geschiedt dit dan ook onder
  voorbehoud van wijziging. De cliënt dient steeds de werkelijke kosten te vergoeden.
 6. NBB is steeds gerechtigd tussentijdse declaraties te versturen.
 7. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van NBB, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de
  uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar)
  voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 8. Betaling van declaraties van NBB dient zonder korting, opschorting of verrekening te geschieden binnen 14
  dagen na factuurdatum of zoveel eerder als hetzij uit lid 9 van dit artikel voortvloeit hetzij tussen NBB en de
  cliënt is overeengekomen.
 9. Ingeval een notariële akte wordt ondertekend, dienen de volledig door de cliënt verschuldigde bedragen
  voorafgaand aan het moment van de ondertekening door NBB te zijn ontvangen.
 10. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in
  verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de cliënt een consument is, in welk geval de cliënt de geldende
  wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW verschuldigd is.
 11. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk
  door NBB gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste
  10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch
  zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 12. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan NBB weigeren haar
  werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.
 13. NBB mag, tot het moment waarop de cliënt al zijn verplichtingen jegens NBB is nagekomen, jegens een ieder
  en voor rekening en risico van de cliënt alle zaken, documenten en gelden waarover NBB in het kader van de
  uitvoering van de opdracht de beschikking krijgt, vasthouden. Alle zaken, documenten en gelden die NBB uit
  welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand van alle vorderingen die NBB
  ten laste van de cliënt heeft of zal krijgen.
 14. Het is de cliënt niet toegestaan om een vordering op NBB en/of de kwaliteitsrekening te cederen of te
  verpanden. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking, zoals
  bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW in verbinding met artikel 3:98 BW.
 15. Indien de bank waar de kwaliteitsrekening wordt aangehouden negatieve rente in rekening brengt over de
  door de cliënt of een derde gestorte gelden, komen deze negatieve rente en de redelijke kosten verbonden
  aan het berekenen van de omvang daarvan ten laste van de cliënt respectievelijk de derde door wie de
  gelden zijn gestort en worden deze negatieve rente en deze kosten bij de cliënt respectievelijk de derde in
  rekening gebracht dan wel in mindering gebracht op het gestorte bedrag. Negatieve rente komt nooit voor
  rekening van NBB.

Artikel 9.

De cliënt kan de opdracht te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. NBB heeft steeds
recht op honorarium voor de werkzaamheden die zij in het kader van de opdracht heeft verricht en op vergoeding
van de kosten die zij in het kader van de opdracht heeft gemaakt, alles te vermeerderen met omzetbelasting.

Artikel 10.

 1. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB heeft NBB zich verzekerd tegen de gevolgen van eventuele
  beroepsaansprakelijkheid.
 2. Iedere aansprakelijkheid van NBB, uit welken hoofde ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
  geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
  vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
  verzekeraars komt. Het verzekerde bedrag onder de genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering is EUR
  1.000.000,- per gebeurtenis.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is
  iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door NBB in verband met de desbetreffende opdracht in rekening
  gebrachte honorarium met een maximum van EUR 5.000.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 2 en lid 3 van dit artikel geldt ook indien NBB ten
  onrechte een opdracht heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 5. De cliënt is uitsluitend gerechtigd NBB aan te spreken. Iedere aansprakelijkheid van de aan NBB verbonden
  personen, uit welken hoofde ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. De cliënt doet, mede namens de aan de
  cliënt verbonden derden, zo nodig bij voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen jegens de aan NBB
  verbonden personen.

Artikel 11.

 1. De cliënt kan op een gebrek in de door NBB verrichte prestatie geen beroep meer doen indien hij daarover
  niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij NBB
  heeft geklaagd.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden
  jegens NBB, uit welken hoofde ook, in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct
  of indirect voortvloeit en waarvoor NBB aansprakelijk is.

Artikel 12.

 1. In aanvulling op het bepaalde in de andere artikelen van deze voorwaarden gelden de volgende bepalingen
  indien de cliënt een consument is.
 2. NBB houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Deze regels worden uitgelegd in de door
  de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure
  “Spelregels voor notaris en consument”. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en zal op verzoek
  ook op papier worden verstrekt.
 3. NBB licht de cliënt tijdig en duidelijk in over de financiële consequenties van haar dienstverlening.
 4. Er is een klachten- en geschillenregeling. Zie hiervoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 13.

 1. NBB zal bij de uitvoering van de opdracht de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming
  van persoonsgegevens in acht nemen. Zie voor meer informatie: https://www.notbar.nl/privacyverklaring.
 2. NBB mag de (persoons)gegevens van de cliënt ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van
 3. NBB in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.

Artikel 14.

 1. De rechtsverhouding tussen NBB en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij
  uitsluiting worden beslecht door de rechtbank Rotterdam (bodemprocedures) dan wel de voorzieningenrechter
  van de rechtbank Rotterdam (korte gedingen). Indien NBB als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan
  gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
 3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt niet indien een geschil wordt voorgelegd aan de
  Geschillencommissie Notariaat en deze geschillencommissie bevoegd is.

Artikel 15.

Deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de volgende personen, die zich te allen tijde kunnen
beroepen op dit derdenbeding: de aan NBB verbonden personen en de waarnemer van NBB als bedoeld in artikel
28 van de Wet op het notarisambt.

Artikel 16.

Deze voorwaarden zullen ook worden opgemaakt in andere talen dan de Nederlandse. Als er verschil van mening
bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Algemene Voorwaarden NBB, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Barendrecht, april 2020